Galicia: Databases & LibGuides

History and Cultural Studies

 • Arquio Historico do nacionalismo | Proxecto da Fundación Terra e Tempo.

 • Arquivo da Emigración Galega (AEG). O Arquivo da Emigración Galega (AEG) é un centro de documentación e investigación sobre o fenómeno da emigración galega dende unha perspectiva multidisciplinar. Foi creado en 1992 pola Sección de Cultura Galega no Exterior do Consello da Cultura Galega, para ser un lugar de encontro, centro documental e de información para todas aquelas persoas interesadas no estudo do fenómeno migratorio. O Arquivo dende os seus inicios ten como fin prioritario a recuperación documental e gráfica do patrimonio cultural xerado pola colectividade galega asentada fóra de Galicia, para salvagardar e difundir o dito patrimonio, que se pon a disposición tanto do persoal investigador especializado no estudo dos fluxos migratorios, como das persoas interesadas por calquera outro motivo.
 • Arquivo Sonoro de Galicia O Arquivo Sonoro de Galicia (Consello da Cultura Galega) asume a responsabilidade de preservar un patrimonio cultural sonoro galego que abrangue numerosos eidos do coñecemento, tanto en ámbitos públicos coma privados, xa sexa en gravacións inéditas ou editadas.
 • Carteles de Galicia. Colección de carteles depositados en la Biblioteca Pública de A Coruña Miguel González Garcés. En ella se pueden consultar carteles desde el año 1958 al 2011
 • Centro de Documentación en Igualdade e Feminismos (CDIF)O Centro conta cunha Comisión Técnica Asesora na que participan especialistas en materia de igualdade, feminismos, sexos, xéneros e sexualidades, en diferentes áreas de coñecemento da sociedade e cultura galegas. A Comisión constituíuse formalmente o 1 de outubro de 2019. O CDIF ten a encomenda de elaborar propostas que, construídas desde parámetros de xustiza social e cultural, acrecenten e dean continuidade e estabilidade á participación do CCG nas correntes que apostan por erradicar as discriminacións inscritas no sistema dos sexos.
 • Centro de Documentación Sociolingüística de Galicia CDSG O principal obxectivo do CDSG é participar, como axente activo, no proceso de normalización do idioma galego, propiciando o intercambio e difusión dos materiais xerados neste proceso e creando foros de debate e reflexión arredor da planificación lingüística en Galicia.
 • Cartografía dos apelidos de Galicia Galician Surname Maps(Cartografía dos Apelidos de Galicia, GSM) to provide a research tool for the study of the geographical distribution of surnames in Galicia. This employs a geographical information system combining statistical data with a spatial analysis. GSM provides facts about the frequency and distribution of surnames in Galicia based on the 2001 local census data made available by the Instituto Nacional de Estadística (Madrid) to the Real Academia Galega. This site informs on the number of instances of a surname registered in each council district and the percentage for that district, relative to the total number of surnames registered there. This numerical information is displayed on a thematic map of council districts, with the frequency of occurrence of a given surname indicated through a colour scale.
 • eBiblioteca da Galeguidade. Publicaciones sobre la diáspora gallega editadas por la Xunta de Galicia. Las obras están disponibles para su lectura online y descarga en formato pdf.
 • GaliciaLe. lataforma del libro electrónico de las biblioteca públicas gallegas donde encontrarás obras en formato digital de temáticas diversas en las que los intereses de todas las personas lectoras tienen su espacio (ficción, informática, historia, ocio etc.) y todas las edades su lugar.
 • Gallaeciae Monumenta Historica | Consello da Cultura Galega | Gallaeciae Monumenta Historica (GMH) is a project of the Council of Galician Culture whose main purpose in publishing on the Web the rich medieval documentary corpus of Galicia and academic research related to it. We designed a preliminar phase by digitalizing the twenty books of our Fontes Documentais para a Historia de Galicia collection. Now, in collaboration with other institutions that work directly in transcription, study and documentation of this corpus, we chose a very classical name to present the resource to the public. The name evokes the positivist tradition which was very common in many European countries to designate big works of compilation of the past (Germany or Portugal for example). By taking rid of the possibilities of the new technologies, our work goes through the original edition and transcription to a new, comprehensive point of view on documents. We tagged each of one extensively, trying to avoid the ambiguity of medieval documentation and exploring concepts, personalities and places regardless the original book in which they have been published. You can cross the whole database, in the pursuit of people, places, monasteries or hundreds of concepts.
 • Toponimia oficial Nomenclátor de Galicia
 • Proxecto epístola Unha iniciativa para consultar e explorar as relacións epistolares entre figuras relevantes da cultura galega. O Consello da Cultura Galega conserva actualmente en formato dixital un importante conxunto de documentos persoais de figuras senlleiras que son fundamentais para o coñecemento da historia da Galicia contemporánea: Rosalía de Castro, Luís Seoane, Valentín Paz-Andrade, Manuel Puente, Antonio Pérez Prado, Xosé Benito Abraira, Carlos Maside, Isaac Díaz-Pardo, Lois Tobío, Silvio Santiago, Ramón Piñeiro ou Lino Novás, entre outros.

Language

 • AGO: Arquivo do Galego Oral A recolleita sistemática do gale­go oral foi unha das principais liñas de investigación do Instituto da Lingua Galega (ILG) da Universidade de Santiago de Compostela desde a súa fundación en 1971, seguindo o ronsel do traballo dialectal que se iniciara na Cátedra de Filoloxía Románica compostelá en 1966. Ese material recolleuse, fundamentalmente, para redactar monografías gramaticais e léxicas de parroquias e concellos ou nomenclaturas da flora e fauna de todo o litoral galego, ou ben para cartografalo no caso do material do Atlas Lingüístico Galego (ALGa), que comezou a editarse en 1990.
 • BILEGA. Bibliografía informatizada da lingua galega |CRPIH Centro Ramón Piñeiro| BILEGA é unha bibliografía analítica que achega información exhaustiva e actualizada sobre traballos de investigación, divulgación e opinión que teñen por obxecto a lingua galega en calquera das fases do seu desenvolvemento histórico.
 • CLUVI: Corpus Lingüístico da Universidade de Vigo - CLUVI Parallel Corpus -- Parallel Corpora of Galician (CLUVI) The CLUVI Corpus of the University of Vigo is an open collection of parallel text corpora developed under the direction of Xavier Gómez Guinovart (2003-2012) that covers specific areas of the contemporary Galician language. With 23 million words, the CLUVI Corpus comprises six main parallel corpora belonging to five specialised registers or domains (fiction, computing, popular science, law and administration) and involving five different language combinations (Galician-Spanish bilingual translation, English-Galician bilingual translation, French-Galician bilingual translation, English-Galician-French-Spanish tetralingual translation and Spanish-Galician-Catalan-Basque tetralingual translation). For the sake of copyright protection, this public distribution of the CLUVI Corpus is limited to the 6 million Corpus
 • CODOLGA: Corpus Documentale Latinum Gallaeciae|CRPIH Centro Ramón Piñeiro| Corpus Documentale Latinum Gallaeciae é un corpus textual que se actualiza anualmente con documentación medieval en lingua latina relacionada con Galicia comprendida entre o século VI e o século XV, ambos inclusive, a partir das edicións dispoñibles. Nestes momentos (maio de 2022) conta con 18.873 documentos que recollen o contido de 236 edicións de fontes documentais. Cada documento, debidamente escaneado e limpo de toda información editorial non latina, conta cunha cabeceira individual composta por 46 campos de información arquivística, cronolóxica e editorial. Abrangue os textos recollidos nos cartularios e coleccións dos centros monásticos, Samos, Sobrado, Oseira, Celanova, Xubia, Lourenzá, Carboeiro, Caaveiro, Antealtares, San Martiño Pinario, Melón, Montederramo, Ferreira de Pantón, Pombeiro, San Clodio do Ribeiro, Ferreira de Pallares, Fiães etc., así como documentación das sés catedralicias de Santiago, Mondoñedo, Lugo, Tui e Ourense e Ordes Militares.
 • CORGA. Corpus de Referencia do Galego Actual ISSN: 1988-1541 | Last update: 19/1/2022 (43 million words) É un corpus documental integrado por distintos tipos de textos representativos da lingua galega actual que están codificados na linguaxe estándar XML (eXtensible Markup Language) e que abranguen cronoloxicamente dende 1975 ata a actualidade. // A documentary corpus including different text-types representative of present-day Galician which are encoded in XML language and cover the period ranging from 1975 to the present day. Codification is mainly applied to bibliographic information and document structure, and enables queries with or without regular expressions, by complete word, truncated word, and several words or word-parts, whether they are consecutive or not. Besides, users can restrict searches by applying a number of criteria such as time-span, subject field, type of document, or document area which can be combined depending on their needs.
 • CORILGA. Corpus Oral Informatizado da Lingua Galega CORILGA is a large high-quality corpus of spoken Galician from the 1960s up to present-day, including both formal and informal spoken language from both standard and non-standard varieties, and across different generations and social levels
 • Corpus Xelmírez- Corpus lingüístico da Galicia medieval Corpus that allows you to search together in the Medieval Computerized Treasury of the Galician Language (TMILG), in the Medieval Computerized Treasure of the Latin Language (Galicia) (TMILL-G) and in the Medieval Computerized Treasury of the Castilian Language (Galicia) (TMILC-G). The search can be filtered by notarial texts, historical texts, and lyrics
 • CTG: Corpus Técnico do Galego (CTG)- CTG Corpus - Galician Technical Corpus Interface in englishPOS-Tagged and Semantically Annotated Galician Technical Corpus
 • Gondomar. Corpus dixital de textos galegos da Idade Moderna | Rosario Álvarez and Ernesto González Seoane (eds.) (2017) Gondomar é o resultado dun proxecto de investigación que ten por obxecto reunir nun repositorio dixital toda a produción escrita en lingua galega ao longo dos séculos XVI, XVII e XVIII e, ao tempo, elaborar e poñer ao dispor dos investigadores e do público interesado unha serie de ferramentas para a súa interpretación e o seu estudo.
 • Guía de nomes galegos |Real Academia Galega| Recolle a forma estándar de máis de 1.500 nomes que forman parte da nosa tradición antroponímica. Inclúe tamén as súas correspondencias con outras linguas e procura satisfacer a curiosidade sobre a historia ou lenda das personaxes que primeiro levaron estes nomes ou que os popularizaron.
 • RILG (Recursos Integrados da Lingua Galega. This corpus integrates textual and lexical resources of Galician language. RILG Portal (Integrated Language Resources for Galician) started in 2006 with the goal of promoting the integration, joint exploitation and dissemination of the textual and lexical resources of linguistic technology of the Galician language generated in different projects carried out by the Instituto da Lingua Galega (ILG) of the University of Santiago of Compostela, and by the Seminario de Lingüística Informática (SLI) and the TALG Group (Galician Language Tecnologies and Applications) of the University of Vigo. Since 2018, the RILG Portal includes the bUSCatermos multilingual terminology databank thanks to the collaboration of the Servizo de Normalización Lingüística of the University of Santiago of Compostela. More information about RILG dated 2009.
 • TERGAL: Banco de termos galegos recomendados |CRPIH Centro Ramón Piñeiro| Trátase dunha base de datos en liña na que se dan a coñecer as denominacións galegas aprobadas para conceptos das distintas linguas de especialidade, con equivalentes nas principais linguas estranxeiras e románicas próximas:.
 • TILG: Tesouro Informatizado da Lingua Galega Interface in english is a lemmatized and tagged corpus of Modern Galician developed by Instituto da Lingua Galega under the leadership of Antón Santamarina. In its current version (August 2018)), TILG covers 3.086 works by 704 authors written between 1612 and 2013, making it possible to query an integrated data base of over 30 million words belonging to 95,409 distinct headwords. There are two basic kinds of search, by word form or headword, plus a variety of refinements through advanced search queries.Statistic information | Works included
 • TMILG: Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega - TMILG (Medieval Galician Computational Treasure) Info in portuguese| Open source but required registration. Directors: Atónio de Carlos Moura Barros, antonmoura@imaxin.com. Angel López López, angel@imaxin.com. José Ramom Pichel Campos, jramompichel@imaxin.com. The “Medieval Galician Computational Treasure” is a research project developed in the ILG (Institute of Galician Language) (coordinated by Xavier Varela and in agreement with the DXPL > SXPL -Linguistic Policy General Secretariat- of the Galician Government) and is accessible through the TMILG corpus (http://ilg.usc.es/tmilg). In total there are more than 12500 documents collected that date from the 13th century to the beginning of the 16th century. imaxin|software was in charge of developing both the corpus indexing and search engines. This feature allows the user to carry out customized searches within the Medieval Galician documents based on dates, genres, text typology, variants of the same word, agreement, regular expressions... There is no equivalent to this in any Romance Language. The corpus includes varied types of works: sacred or profane lyric poetry, technical prose, literary prose, historical prose, sacred prose and legal prose. One outstanding genre is the notarial prose, including substantial sacred and civil collections, monastic prose being the most prominent.  

Literature

General

 • Banda Deseñada | Organized by Culturagalega.org
 • Biblioteca Virtual de Literatura Universal en Galego (Bivir)
 • DITERLI: Base de datos do Dicionario de Termos Literarios - Database of the Dictionary of Literary Terms | Centro Ramón Piñeiro | A dictionary that articulates a field of knowledge of such a long tradition as that developed around the literary fact in a broad sense. This project, now enhanced as a database, is by definition a dynamic character so that new voices will be incorporated and the wording of those already activated will be updated when necessary.
 • Poesiagalega.org Arquivo de poéticas contemporáneas na cultura -- Base de datos e repositorio dixital (ISSN 2340-440X)
 • Proxecto Sarmiento About Martín Sarmiento or Martiño Sarmiento, also Father Sarmiento (born Pedro José García Balboa; 9 March 1695 in Villafranca del Bierzo, El Bierzo – 7 December 1772 in Madrid). O proxecto Obras de Martín Sarmiento, nado en 2002 no seo do Consello da Cultura Galega e dirixido polo profesor Henrique Monteagudo, coa participación dun equipo interdisciplinario de investigadores, ten como obxectivo a edición da obra inédita de frei Martín Sarmiento, a través dun proceso de localización, recuperación, transcrición e estudo, ao tempo que se leva a cabo a elaboración dun rexistro exhaustivo de fondos manuscritos.

Lírica Profana Galego-Portuguesa

 • BiRMED: Bibliografía de Referencia do Arquivo Galicia Medieval | CRPIH Centro Ramón Piñeiro| Base de datos de bibliografía especializada na literatura medieval galego-portuguesa. Recompila referencias á produción científica con dedicación á Lírica Profana Galego-Portuguesa, Cantigas de Santa Maria e Prosa Literaria Medieval, obxecto de estudo do Arquivo Galicia Medieval (ARGAMED).

 • BITAGAP - Bibliografia de Textos Antigos Galegos e Portugueses. | unha base de datos do proxecto PhiloBiblon | ISSN: 1096-66-09 | Consta dun catálogo unificado de todos os textos orixinariamente compostos en galego-portugués, portugués e galego ou traducidos a estes idiomas durante o período medieval
 • Cantigas de Santa Maria for Singers.| © 2019 by Andrew Casson | A complete edition of the lyrics and music of the 13th century Cantigas de Santa Maria of Alfonso X El Sabio, specially prepared for singers and instrumentalists.
 • Dicionario de dicionarios do galego medieval | Instituto da Lingua Galega | Corpus lexicográfico medieval da lingua galega.
 • Glosario da poesía medieval profana galego-portuguesa (GLOSSA) |ISSN 2386-8309 | Versión 2 (maio 2017) | Grupo de Investigación Lingüística e Literaria Galega ILLA | Constitúe o primeiro repertorio lexical dicionarizado, contextualizado e exhaustivo do corpus da lírica profana galego-portuguesa: cantigas de amor, cantigas de amigo e mais cantigas de escarnho e de maldizer, para alén dalgúns textos doutros xéneros con menor representación.
 • MedDB -- Base de datos da Lírica Profana Galego-Portuguesa|CRPIH Centro Ramón Piñeiro | Esta base de datos pon a disposición dos especialistas e do público interesado o corpus completo das cantigas dos trobadores galego-portugueses. MedDB ofrece agora unha nova versión, que, entre outras novidades, inclúe as trascricións das Notas coloccianas e das Rúbricas explicativas presentes nos testemuños manuscritos. Ademais, ampliouse o espectro de campos de busca e actualizáronse tanto as edicións críticas dunha gran parte do corpus coma a información para as cantigas e trobadores en función dos avances progresivos da produción científica.
 • PalMed | CRPIH Centro Ramón Piñeiro| PalMed é unha base de datos que ofrece a transcrición paleográfica de todos os testemuños manuscritos da lírica galego-portuguesa. O seu obxectivo é facilitar o labor dos investigadores interesados na realización de estudos paleográficos, grafemáticos, lingüísticos e ecdóticos sobre a produción trobadoresca do occidente ibérico.
 • Projeto LITTERA. Cantigas medievais galego-portuguesas | A presente base de dados disponibiliza, aos investigadores e ao público em geral, a totalidade das cantigas medievais presentes nos cancioneiros galego-portugueses, as respetivas imagens dos manuscritos e ainda a música (quer a medieval, quer as versões ou composições originais contemporâneas que tomam como ponto de partida os textos das cantigas medievais). A base inclui ainda informação sucinta sobre todos os autores nela incluídos, sobre as personagens e lugares referidos nas cantigas, bem como a “Arte de Trovar”, o pequeno tratado de poética trovadoresca que abre o Cancioneiro da Biblioteca Nacional.
 • The Cantigas de Santa Maria Database | Oxford University | This relational database contains interlinked information on the texts, manuscripts and miniatures of the Cantigas de Santa Maria.
 • Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega (TMILG) - TMILG (Medieval Galician Computational Treasure) Info in portuguese| Open source but required registration. Directors: Atónio de Carlos Moura Barros, antonmoura@imaxin.com. Angel López López, angel@imaxin.com. José Ramom Pichel Campos, jramompichel@imaxin.com. The “Medieval Galician Computational Treasure” is a research project developed in the ILG (Institute of Galician Language) (coordinated by Xavier Varela and in agreement with the DXPL > SXPL -Linguistic Policy General Secretariat- of the Galician Government) and is accessible through the TMILG corpus (http://ilg.usc.es/tmilg). In total there are more than 12500 documents collected that date from the 13th century to the beginning of the 16th century. imaxin|software was in charge of developing both the corpus indexing and search engines. This feature allows the user to carry out customized searches within the Medieval Galician documents based on dates, genres, text typology, variants of the same word, agreement, regular expressions... There is no equivalent to this in any Romance Language. The corpus includes varied types of works: sacred or profane lyric poetry, technical prose, literary prose, historical prose, sacred prose and legal prose. One outstanding genre is the notarial prose, including substantial sacred and civil collections, monastic prose being the most prominent.
 • Universo Cantigas. Edición crítica da poesía medieval galego-portuguesa. ISSN 2605-1273 |Manuel Ferreiro, (dir.) (2018-) | Universidade da Coruña | O proxecto Universo Cantigas ten como obxectivo realizar a edición crítica dixital dos textos da lírica profana galego-portuguesa.  

Film and Music

Portals and Directories

Encyclopedias and Dictionaries

General
 • Galicia. Proyecto editorial creado y dirigido por Francisco Rodríguez Iglesias, con la colaboración de María del Mar Pérez Negreira.
  La Coruña: Hércules de Ediciones, 1995-2014. 65 vol. ISBN obra completa; 9788487244056 |
  OCLC:876432107 | [More info] | [More info in pdf]
  You can consult the List of volumes
 • Diccionario enciclopédico galego universal (DEGU). . Vigo Ir Indo, 2003. 60 Vol. ISBN: 9788476804292, 127 pages each volume.
  1.< > A-adv, 2. Adx-aleu. 3. Alex-ampe. 4. Amph-apoc. 5. Apod-asal.
  6. Asam-ay. 7. Az-barbe. 8. Barbi-berb. 9. Berc-bolb. 10. Bold-bruner.
  11. Brunet-calde. 12. Caldo-capek. 14. Casas-centr. 15. Centu-ciclol.
  16. Ciclom-colim. 17. Colin-consti. 18. Constr-cosr. 19. Coss-curr.
  20. Curs-depra. 21. Depre-dies. 22. Diet-dube. 23. Dubi-emin.
  24. Emir-escan. 25. Escap-esteve. 26. Estevo-farag 27. Farah-figuei.
  28. Figuer-fow. 29. Fox-Galicia. 30. Galicia-gob. 31. God-gub. 32. Gud-herp.
  33. Herr-igd. 34. Igl-inter. 35. Intes-kasc. 36. Kasp-lando 37. Landr-levi.
  38. Levo-Lopez Luis. 39. Lopez Marti-malaq. 40. Malar-matan. 41. Matap-micc.
  42. Mice-montec. 43. Monted-mz. 44. N-nix. 45. Niz-oliva. 46. Olive-pachec.
  47. Pachei-pasti. 48. Pasto-peta. 49. Pete-pomo. 50. Pomp-prok. 51. Prol-ratea.
  52. Ratei-riar. 53. Rias-ruso. 54. Russ-santi. 55. Santo-siren. 56. Sirer-tamas.
  57. Tamat-traf. 58. Trag-vare. 59. Varg-vos. 60. Vot-zw.
 • Enciclopedia Galega Universal. (EGU) Edición impresa. Vigo Ir Indo, 1999. ISBN: 9788476802885
  < >1, A-anei -- 2, anel-balb -- 3, balc-braq -- 4, bras-casal -- 5, casam-colq --
  6, color-cura -- 7, curb-edt -- 8, edu-fad -- 9, fae-gira -- 10, giro-khod --
  11, khoi-meir -- 12, meis-oita -- 13, oite-pole -- 14, polg-rol -- 15, rom-teler -- 16, teles-zyt.Enciclopedia Galega Universal. (EGU) .Edición elecronica.
  A Enciclopedia Galega Universal é unha obra de carácter analítico ordenada alfabeticamente e dividida en artigos ou entradas que utilizan formalmente a letra negra grosa. Ex.: aba, fungueiro, Megalitismo, Xunqueira de Ambía etc. More information A editorial Ir Indo presentou en Santiago de Compostela a versión electrónica da Enciclopedia Galega Universal. Dende onte, as 200.000 entradas, 20.000 ilustracións e 100 millóns de caracteres da EGU. A Enciclopedia Galega Universal acolle en Internet os 16 volumes da edición física, posta en marcha a finais dos 90. Léxico xeral, biografías, xeografía, cartografía, ciencias biolóxicas, ciencias físicas e exactas, tecnoloxías, ciencias sociais e humanidades, lexislación, xurisprudencia, empresas e finanzas son as categorías nas que a EGU divide os contidos. "Estes contidos están adaptados á poboación cega e todas as entradas contan con audio", explicou Bieito Ledo. A páxina incorpora tradutor automático a castelán, inglés e portugués e, segundo o seu director, ampliará os idiomas ao francés e ao alemán. 
 • Diciopedia do século 21 : dicionario enciclopédico da lingua galega e da cultura universal ilustrado. Dirección isaac Díaz Pardo, Victor F. Freixanes, Antón Mascato. Vigo : Editorial Galaxia : Edicións do Cumio ; [Sada] : Ediciós do Castro, 2006. 3 volumes (2262 pages)
  Froito de catro anos de elaboración e con 2.600 páxinas, ten 4.500 fotografías a cor, 850 planos e mapas (incluíndo cada país do mundo e tódolos concellos de Galicia), 425 debuxos e gráficos, máis de 80.000 entradas de dicionario e máis 45.000 biografías, topónimos e nomes propios.
  Diciopedia do século 21. Vistas previas en Google Books: 1 A-D 2 E-Ñ 3 O-Z |

Literature

 • Biblioteca Virtual de la Real Academia Gallega Biblioteca de la R.A.G. dedicada a autores gallegos y autoras gallegas. Está especializada en el área de las humanidades y, sobre todo, en los campos de la historia, folclore, literatura y lengua de Galicia.
 • Biblioteca Virtual Galega | Permanent Archived for the WebArchive
  A Biblioteca Virtual Galega (BVG) da Universidade da Coruña, inaugurada o 11 de febreiro de 2002, foi unha iniciativa pioneira desenvolvida por un grupo de traballo interdisciplinar de especialistas en Filoloxía Galego-Portuguesa co obxectivo de difundir a lingua e a literatura gallega.
 • Diccionario da literatura galega. Dolores Vilavedra Fernández (dir.).
  Vigo : Editorial Galaxia, 1995-2004. OCLC: 34669594 | Information - Galipedia
  • Vol. 1: Autores. Iris Cochón Otero. 1995. ISBN 84-8288-019-5 --- You can consult a selection
   Vol. 2: Publicaciones periódicas. Ana Belén Fortes López. 1997. ISBN 84-8288-137-X --- You can consult a selection
   Vol. 3: Obras. María Teresa Bermúdez Montes. 2000. ISBN 84-8288-365-8 --- You can consult a selection
   Vol. 4: Termos e institucións literarias. María Teresa Bermúdez Montes. 2004. ISBN 84-8288-656-8 --- You can consult a selection
 • Dicionario de termos literarios. Santiago de Compostela: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades.
  < >Tomo 1 (a-d). ISBN: 8445322133 1998. 564 páxinas.
  Tomo 2 (e-h). ISBN: 8445335839 2003. 786 páxinas.
  Tomo 3 (i-m). ISBN: 9788445353639 2020. 835 páxinas.DITERLI: Base de datos do Dicionario de Termos Literarios - Database of the Dictionary of Literary Terms
  | Centro Ramón Piñeiro | A dictionary that articulates a field of knowledge of such a long tradition as that developed around the literary fact in a broad sense. This project, now enhanced as a database, is by definition a dynamic character so that new voices will be incorporated and the wording of those already activated will be updated when necessary.
 • Dicionário da literatura medieval galega e portuguesa, organização e coordenação de Giulia Lanciani e Giuseppe Tavani; [tradução de José Colaço Barreiros e Artur Guerra]. Lisboa : Caminho, 1993. 698 pages. ISBN:9789722108713. OCLC: 30572135
 • Diccionario bio-bibliográfico de escritores por Antonio Couceiro Freijomil. Santiago de Compostela, Editorial de los Biblio´filos Gallegos, 1951-1953. 3 volumes (xvi, 406, 509, 540 pages).
  Vol. I: A-E (de Ramón Abancéns a Joaquín Ezquerra del Bayo : 1130 entries) -- Vol. II: F-O (de Manuel Fabeiro Gómez a José María Ozores de Prado: 1515 entries)-- Vol. III: P-Z (de Antonio Pacheco Bermúdez a Emilio Zurano Muñoz: 1524 entries ). OCLC: 13968316
  --- You can consult a selection
 •   Diccionario de escritores en lingua galega por Francisco Fernández del Riego. Sada, A Coruña : Ediciós do Castro, 1990. 670 pages. ISBN: 9788474924657. OCLC: 22595328
  --- You can consult a selection
 •   Dicionário de literatura: portuguesa, brasileira, galega, africana, estili´stica liter'aria : actualização. direcção Jacinto do Prado Coelho; coordenação Ernesto Rodrigues, Pires Laranjeira, Viale Moutinho Porto, Livraria Figueirinhas, 2002-2003-1971. 3 volumes, 1. [A-D] -- 2. [E-O] -- 3. P-Z.. ISBN: 9789726611790. OCLC: 53907878
 •   Dicionário de literatura: literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura galega, estilística literaria. Direcção de Jacinto do Prado Coelho. Porto, Livraria Figueirinhas, 1997. 4th edition. 5 volumes, 1526 pages. V. 1. A-E -- v. 2. F-M -- v. 3. N-R -- v. 4. S-Z -- v. 5. Indices. OCLC: 47204805
 •   Dicionário de literatura: literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura galega, estilística literaria. Direcção de Jacinto do Prado Coelho. Porto, Livraria Figueirinhas, 1978. 3rd edition. 5 volumes, 1526 pages. V. 1. A-E -- v. 2. F-M -- v. 3. N-R -- v. 4. S-Z -- v. 5. Indices. OCLC: 5772570
 •   Dicionário de literatura: literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura galega, estilística literaria. Direcção de Jacinto do Prado Coelho. Porto, Livraria Figueirinhas, 1969-1971. 2nd edition. 2 volumes, v. 1. A-M -- v. 2. N-Z. OCLC: 487224
 •   Dicionário de literatura: literatura portuguesa, literatura brasileira, literatura galega, estilística literaria. Direcção de Jacinto do Prado Coelho Porto, Livraria Figueirinhas, 1956-1960. 1st edition. 2 volumes, v. 1. A-M -- v. 2. N-Z.
 •  Diccionario de escritores gallegos. por Manuel Murgia. Vigo, J. Compañel, 1862. xxxii, 228 pages
  Copia electronica en> Biblioteca Nacional de España | Galiciana

Language Dictionaries

 • Dicionario da Real Academia Galega | Manuel González Gonzále, director de la Comisión académica do Seminario de Lexicografía encargada da revisión e actualización Este dicionario establece a norma da lingua galega no referente ao léxico.

 • Dicionario de pronuncia da lingua galega. The purpose of this dictionary is to offer a model pronunciation for standard Galician in a formal register. Currently, in addition to all the entries of DRAG, the dictionary has almost 8000 proper names (person, surnames and place names from Galicia). The search engine allows you to search by forms or spelling strings, as well as by phonetic transcriptions and by strings of phonetic symbols.
  Director of the proyect: Xosé Luís Regueira Fernández, xoseluis.regueira@usc.gal
  This database is based in: Regueira Fernández, Xose Luis. Dicionario de pronuncia da lingua galega. A Coruña : Real Academia Galega, 2010. 711 pages. ISBN: 9788487987779
 • Dicionário Estraviz O tesouro lexical galego, agora na rede, conta com mais de 146.000 entradas

Readers, Companions, and Handbooks

 • A Companion to Galician Culture.. By Helena Miguélez-Carballeira. Woodbridge: Tamesis, 2014. 233 pages. ISBN: 9781855662773. OCLC:876432107 eBook: | JSTOR; | Ebsco | Proquest

 • Contemporary Galician culture in a global context : movable identities. by Eugenia R. Romero. Lanham, Md. : Lexington Books, 2012. xxii, 149 pages. ISBN: 9781855662773. OCLC:749115678
 • Contemporary Galician women writers by Catherine Barbour. Cambridge : Legenda, 2020. 133 pages. ISBN: 9781781888254. Content: Galician literary history: challenges and accomplishments -- Narrative by women: new directions -- Teresa Moure -- Luisa Castro -- Marta Rivera de la Cruz. OCLC:1202441294 eBook: | JSTOR
 • Galicia, a sentimental nation : gender, culture and politics.. By Helena Miguélez-Carballeira. Cardiff : University of Wales Press, 2013. viii, 253 pages. ISBN: 9780708326534. OCLC:857108941
 • Constructing identity in contemporary Spain : theoretical debates and cultural practice.. Edited by Jo Labanyi. New York : Oxford University Press,, 2000. xiv, 343 pages. ISBN: 9780198159940. OCLC:2220001

Biographical Tools

 • Álbum de Galicia | do Consello da Cultura Galega é unha colección dixital de biografías de galegos dispoñible en Internet, que botou a andar en xaneiro de 2020, incluíndo e ampliando os contidos das coleccións xa publicadas anteriormente polo propio CCG (o Álbum da Ciencia, o Álbum de Mulleres, o Álbum da JAE e o Álbum da Emigración), de máis de seiscentas entradas e en continuo crecemento.

 • Diccionario bio-bibliográfico de escritores por Antonio Couceiro Freijomil. Santiago de Compostela, Editorial de los Biblio´filos Gallegos, 1951-1953. 3 volumes (xvi, 406, 509, 540 pages).
  Vol. I: A-E (de Ramón Abancéns a Joaquín Ezquerra del Bayo : 1130 entries) -- Vol. II: F-O (de Manuel Fabeiro Gómez a José María Ozores de Prado: 1515 entries)-- Vol. III: P-Z (de Antonio Pacheco Bermúdez a Emilio Zurano Muñoz: 1524 entries ). OCLC: 13968316
  --- You can consult a selection
 • Dicionario biográfico de Galicia. Vigo Ir Indo, 2010. --- You can consult a selection
  Tomo I, 2010, 1.168 entradas: de Abad Abad, Manuel a Docampo Reguengo, Miguel. 367 paxinas ISBN: 9788476806654 -- Tomo II, 2011, 1.444 entradas: de Docobo Durántez, José Ángel a Moreiras Collazo, Eduardo, 333 paxinas. ISBN: 9788476806852 -- Tomo III, 2011, 1.503+24 entradas: de Moreiras Montero, Juan Miguel a Zumalave Caneda, Maximino, 344 paxinas. ISBN 9788476806869
  O texto presentase a dúas columnas e leva pequenas fotografías, sempre en branco e negro. Agrúpase en tres tomos, cada un deles cun índice alfabético ao final, incluíndo preto de cincocentas entradas de mulleres: Nas páxinas 322-333 do Tomo III inclúese un anexo do Tomo I, con 24 entradas, que comeza con Abad Vidal, Xosé e remata con Díaz García, Juán Ramón.
 •   Diccionario de escritores en lingua galega por Francisco Fernández del Riego. Sada, A Coruña : Ediciós do Castro, 1990. 670 pages. ISBN: 9788474924657. OCLC: 22595328
  --- You can consult a selection
 • Dicionario de mulleres galegas : das orixes a 1975 por Aurora Marco. Vigo : A Nosa Terra,, 2007. 566 pages. ISBN: 9788483411469 --- You can consult a selection
 • Galegos ; | GaliciaDigital |
  In the website GALEGOS within the platform www.galiciadigital.com, we try to offer a wide range of Galician women and men that stand or stood out in some aspect of the reality of this country. We are creating a sort of “Who is who” in Galicia, not only to announce the activity of these people abroad but mainly to know one another, appreciating the merits of those who are closer and letting them know our recognition.
 • Gallegos: quién es quién en la Galicia del siglo XXI. Editor, Feliciano Barrera ; director, José Manuel Rey Nóvoa. Santiago de Compostela : El Correo Gallego o correo galego, 2002. 606 pages. ISBN: 9788480641135
  --- You can consult a selection
 • Hijos Predilectos y Adoptivos de Galicia. Eedactores, Roberto Quinteiro, Chus Montero. Santiago de Compostela : El Correo Gallego o correo galego, 2004. 239 pages. ISBN: 9788480641371 --- You can consult a selection

Thesis & Dissertations

International

Journals

Galician Studies Journals Published Outside Galicia) 

 • Abriu : estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal. 2012 to present. Universitat de Barcelona. ISSN: 2014-8534 | Catalan, Galician, Portuguese and Spanish

  Consult via Dialnet | Via Universitat de Barcelona |
  ABRIU is a journal edited by Galician and Portuguese Studies (University of Barcelona) and the José Saramago Chair (Autonomous University of Barcelona). Its goal is to offer the academic community a space for debating textuality (literature, films, scenic arts, music, culture, history...) in the frame of Brazilian, Galician and Portuguese studies with a plural methodological approach. Each issue consists of a Monograph, along with miscellaneous articles, an Open Space and editorial book reviews. It is recognized by the University of Barcelona and it is published simultaneously in print and electronically with free access
 • Compostelle : cahiers d'études de recherche et d'histoire compostellanes. | ISSN: 0994-8597 | 1988 - to date | Annual | Paris : Centre d'études compostellanes.
 • Cuadernos de Estudios Gallegos. 1944 to present. ISSN: 0210-847X | Spanish and Galician.
  Consult via Dialnet [Full text after 1991]
  Revista científica publicada por el CSIC, editada en el Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento, que publica preferentemente estudios e investigaciones de Historia, tanto de carácter general como referidas de manera específica a la historia de Galicia, e incluye, asimismo, recensiones críticas de libros. Sus contenidos se dirigen a la comunidad científica española e internacional, admitiendo exclusivamente artículos originales, tanto en lengua gallega como española, portuguesa, inglesa, alemana y francesa.
  Edita también una colección de monografías sobre las mismas materias bajo el título Anejos de Cuadernos de Estudios Gallegos que se publica en formato impreso y electrónico , y la serie Cuadernos de Estudios Gallegos. Monografías en formato impreso y electrónico.
 • Galicia 21 : journal of contemporary Galician studies . 2009 - to present. Bangor University. ISSN: 20407181 | English and Galician.
  Consult via Publisher |
  "Galicia 21: Journal of Contemporary Galician Studies is a refereed electronic journal co-sponsored by the Centre for Galician Studies in Wales (Bangor University) and Cardiff University. The journal seeks to bring together multidisciplinary approaches to those themes of current and growing interest within the field of Galician Studies. It places special emphasis on discussion and debate centred upon the thematic concerns of this expanding discipline in order to foster connections with neighbouring frameworks and approaches (Iberian and modern language studies, comparative literature, critical theory, etc). In addition to offering a new forum on a truly international plane of critical engagement, in which scholars may debate, question and critique existing paradigms of the field, this journal aims to expand and redefine the conceptual parameters of Galician Studies in the twenty-first century"--Statement page (publisher's Web site, viewed Feb. 28, 2012).
 • Revista Kallaikia, revista do estudos galegos. (Associaçom de Estudos Galegos) | SSN: 2530-4593 | Volume 1 (out. 2016)- to date | Semestral |
 • Madrygal: Revista de Estudios Gallegos. (Universidad Complutense de Madrid) | SSN: 1138-9664 | Volume 1 (1998)- to date | Anual |;br: revista de periodicidad anual, con formato 19x27 cm. y orientada a la investigación de la lengua, la literatura y la cultura gallegas. En ella tienen cabida estudios literarios, lingüísticos, históricos, etcétera. Además de los artículos científicos, cuenta con secciones de creación (poesía, narrativa y teatro), crónicas, traducción, entrevistas y reseñas de libros de la especialidad. Los artículos se publican en español y en gallego. Madrygal. Revista de Estudios Gallegos cuenta desde 2015 con una serie de números especiales en los que se recogen estudios específicos y de conjunto. La revista está subvencionada por la Secretaría Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia.

Social Sciences and Humanities Journals

 • Annuarium Sancti Iacobi |ISSN: 2255-5461 | 2013 - to date | Annual |

  Revista cuyo denominador comu´n son las fuentes documentales, investigaciones y trabajos emanados del Archivo-Biblioteca de la Catedral de Santiago o relacionados en mayor o menor medida con el mismo, como expresio´n cultural de dicha institución. "Annuarium Sancti Iacobi" da cabida, igualmente, a trabajos realizados sobre documentacio´n eclesia´stica y de los Archivos de la Iglesia.
 • ArGaMed Arquivo Galicia Medieval eISSN 2695-3951 | Annual | 2019 - to date |CRPIH Centro Ramón Piñeiro
  • ArGaMed 1/2019. O Códice de Florencia das Cantigas de Santa María (B.R. 20). Transcrición Paleográfica. Edición. Elvira Fidalgo Francisco, Antonio Fernández Guiadanes. 428 pages.
  • ArGaMed 2/2020. Lírica galego-portuguesa. Lingua, sociolingüística e pragmática. Déborah González (ed.). 242 pages.
  • ArGaMed 3/2020. Guía para o estudo da prosa galega medieval. Corral Díaz, Esther (coord.) e Pichel, Ricardo (coord.). 315 pages.
  • ArGaMed 4/2021. As anotacións de Angelo Colocci nos cancioneiros galego-portugueses. Mercedes Brea, Antonio Fernández Guiadanes e Gerardo Pérez Barcala. 222 pages.
  • ArGaMed 5/2022. Verdades duplas. A verdade do texto e a verdade material. Cancioneiros e fragmentos galego-portugueses. Déborah González (ed.). 222 pages.
 • A Trabe de ouro : publicación galega de pensamento crítico. (Santiago de Compostela : Sotelo Blanco Edición) | SSN: 1130-2674 | Volume 1 (1990)- to date | Trimestral |
  Sotelo Blanco Ediciones comenzó a publicar en el año 1990 con periodicidad trimestral, dedica sus páginas a artículos de análisis sociopolítico y pensamiento, publicación de textos literarios inéditos y crítica de libros, la actualidad cultural, pretendiendo acercar a Galicia el pensamiento de hoy, la sensibilidad y las ideas de este fin de siglo. Su director es el escritor Xosé Luis Méndez Ferrín y en su Consejo de Redacción figuran profesores, novelistas, poetas y periodistas que abarcan un amplio abanico generacional y un variado catálogo de intereses intelectuales. Sus colaboradores pertenecen a estos mismos ámbitos de la cultura, estando entre ellos algunos de los más importantes pensadores y filósofos contemporáneos.
 • Compostellanum: revista de la Archidiócesis de Santiago de Compostela. ISSN: 0573-2018 | Volume 1, 1956-to date
  Consultar via: Dialnet -- Só índice | Galiciana -- Texto completo |
  Organo del Instituto de Estudios Jacobeos y del Instituto Teológico Compostelano. Publica al año cuatro volúmenes, dos de investigación teológica y otros dos de estudios históricos, preferentemente sobre el tema de Santiago en la Historia.
 • Estudios mindonienses | ISSN: 0213-4357 | Volume 1, 1985-to date | Consultar via: Dialnet -- Full text after 2006.
  anuario de estudios histórico-teológicos de la Diocesis de Mondoñedo-El Ferrol
 • Grial: Revista galega de cultura. | ISSN: 0017-4181 | Volume 1, 1963-to date | Quarterly
  Consult via: Grial Hemeroteca | Dialnet -- Só índice. | JSTOR. 1963-2016 (T. 1, No. 1 - T. 54, No. 212) |
  Grial appeared for the first time in 1951, however an administrative ban forced it into a silence of more than ten years. It reappeared in 1963 and since then has been published without a break. The universal spirit with which its founders imbued it -to serve as a basis for Galician cultural events and to act as a bridge to incorporate universal culture within Galicia- continues to be the spirit which directs the magazine's production now. After all, this magazine bears the name of a beautiful legend which is the cultural heritage of the whole of Europe, but which is also present in Galician history and art. Thus, in Grial, works appear which satisfy the twofold aim of informing on the realities of Galicia, and at the same time of acquainting us with and reflecting upon the most diverse aspects of universal culture.
 • Minius : revista do Departamento de Historia, Arte e Xeografía. | ISSN: 1131-5989 | 1992 -- to date | Annual | Univ. de Vigo|
  Consultar via: Texto completo en dixital da editorial |
  Publicación periódica de investigación en el ámbito de las Humanidades —temática miscelánea de historia, arte e geografía— editada y gestionada por el Departamento de Historia, Arte y Geografía de la Universidade de Vigo. Creada en el año 1992, se publica regularmente un número anual. 

Education Journals

 • Revista de investigación en educación | ISSN: 1697-5200 |eISSN: 2172-3427 | V. 1, 2003-to date | Annual | Universidad de Vigo

  Consultar via: Texto completo en dixital da editorial |
  Revista científica editada por la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte de la Universidad de Vigo dedicada a la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje en los diferentes niveles educativos.
 • REALIA. Research in Education and Learning Innovation Archives
 • Revista galega do ensino | 1993 - to date | Santiago: Dirección Xeral de Política Lingüística|
  formato dixital | semestral (xuño e decembro) | ISSN: 2695-9267 | 62 xuño decembro 2011 -- to date | Consultar via:[dixital]
  Papel. Cada tres meses. ISSN: 1133-911X ISSN: 2171-6595. número 1 )1993)-- número 48 (2006). | Consultar via: Dialnet
  Papel. Cada catro meses. ISSN: 2695-9259. número . 49 (xan.-abr. [2007)-n. 55 ((xan.-abr. [2009); } Consultar via: Dialnet

Literature, Language, and Cultural Studies Journals